STADGAR / STATUTER FÖR NORDIC GUITAR CLUB

§1 Syfte

Föreningen Nordic Guitar Club är allmännyttig ideell och har som syfte att
”I vid bemärkelse arbeta för bevarandet av gitarrmusikkulturen och dess traditioner i Norden”.

§2 Medlemskap

Öppen medlemsantagning tillämpas. Som medlem räknas den som erlagt föreskriven årsavgift. (Medlemskapet gäller alla personer som är mantalsskrivna på samma adress.)
Medlem som skadar klubbens syfte kan uteslutas av styrelsen. Hedersmedlemmar utses ej.

§3 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, därefter medlemsmötet och styrelsen.

§4 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och sju (7) ledamöter samt fem (5) suppleanter.
Ordförande fördelar ledamöterna till funktionerna:
Administration (Sekreterare, kassör och medlemsregister),
Genomförande (Artistansvarig och intendent),
Marknad (PR och Media) (Redaktör och Foto) (Webb och FaceBook)
Ordförande fördelar suppleanterna till funktionerna:
Media (Foto) och Stöd.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Kassören förvaltar föreningens medel och för dess räkenskaper
Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningen i ekonomiska avseenden.
I övrigt tecknas föreningen av styrelsen. Inga arvoden utgår till styrelsen.

§5 Val

Ordförande, styrelse (7 ledamöter + 5 suppleanter), revisorer och valberedning väljs av årsmötet.
Mandattiden är två (2) år för ordförande och ledamöter, ett (1) för övriga.
Val sker medelst överlappning: – Ordförande och 3 ledamöter väljs Udda år – övriga 4 ledamöter väljs Jämna år.  (Ordförande och kassör går omlott)

§6 Årsmöte

Årsmöte hålls under mars månad i samband med medlemsmöte BFH.
Kallelse till årsmöte skall ske i medlemstidningen Spotnews (decembernummer) och vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före genomförandet. Varje medlem har 1 röst.

Omröstning sker med acklamation eller om votering begärs, med rösträkning.

På årsmötet skall följande frågor behandlas:

 • val av mötesordförande
 • val av två justerare tillika rösträknare
 • frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
 • styrelsens årsberättelse
 • revisionsberättelse
 • frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • val av ordförande
 • val av styrelseledamöter och suppleanter
 • val av revisorer
 • val av valberedning
 • fastställande av kommande års verksamhetsplan
 • preliminärt fastställa nästnästa års verksamhetsplan
 • fastställande av kommande års medlemsavgift.
 • övriga frågor

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 18/1.
Om fyra (4) styrelseledamöter eller hälften av medlemmarna så kräver skall sittande styrelse kalla till en extra stämma.

§7 Verksamhet

Årligen organisera minst sju (7) lokala medlemsmöten samt en nordisk festival
- Nordic Guitar Festival - i för verksamheten lämpliga lokaler.
Medlemmarna skall möta levande gitarrmusik framförd av artister, ha god service (servering) och kunna köpa lotter, etc. vars försäljning gynnar föreningens syfte.
Medlemstidningen Spotnews skall utges fyra (4) gånger per verksamhetsår.
Medel för föreningens verksamhet skall skapas endast genom medlemsavgifter, entréer, bidrag och gåvor.
Stipendier ur Reinos minnesfond utdelas årligen till personer som på något sätt utmärkt sig inom klubbens verksamhetsområde.
Utdelningen sker under högtidliga former som en särskild programpunkt under
Nordic Guitar Festival.

§8 Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer.
Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.
I revisionsberättelsen skall revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras att beslut fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.

§10 Föreningens upplösning


Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två efter varandra följande möten
varav ett årsmöte.
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till verksamhet med likartat syfte, återbetalas till medlemmarna eller förbrukas av medlemmarna gemensamt (slutfest).